Jul 24, 2017 Last Updated 11:18 AM, Jul 23, 2017
Μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων δικαιούχων/μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher) της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ για τη σχολική χρονιά 2017-2018, ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει τους δικαιούχους ότι οι αιτήσεις, με την κατάθεση των σχετικών voucher, για τους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς της πόλης μας θα πραγματοποιούνται από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, 14 Ιουλίου στο ΚΑΠΠΑ (Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τελική ανακοίνωση για εγγραφές με αυτή τη διαδικασία θα γίνει μετά από μία εβδομάδα.
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής βρεφών και νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2017-2018, όπως έχει καθοριστεί βάση της Δημόσιας Πρόσκλησης, ως εξής: Πίνακας κατηγορίας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών-1,5 ετών), Πίνακας κατηγορίας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών-2,5 ετών) και Πίνακας κατηγορίας νηπίων (νήπια από 2,5-την προσχολική ηλικία).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, οι προσωρινοί πίνακες καταρτίστηκαν από τις τριμελείς Α΄βάθμιες επιτροπές μοριοδότησης και επιλογής των υποψήφιων βρεφών και νηπίων που συγκροτήθηκαν με την αρ. πρωτ. 43579/14-06-2017 Απόφαση Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.
Οι εργασίες των επιτροπών έγιναν με αυτοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της υπ΄αρ. 1579/38/06.06.2017 Απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ian.oaed.gr/apprenet/bns ή στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς που υπέβαλαν την αίτησή τους.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 05/07/2017 έως και 11/07/2017 κατά τις ώρες από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. αποκλειστικά στις έδρες των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Έως και τις 9 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο eetaa.gr αίτηση συμμετοχής το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.
Με επιδότηση μέσω ΕΣΠΑ θα γίνουν δεκτά και φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Γλυφάδας τα παιδιά των δικαιούχων οικογενειών. Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, ενισχύονται οι οικογένειες που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και μπορούν έτσι να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό χωρίς κανένα κόστος. Κάθε οικογένεια που καλύπτει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των voucher της ΕΕΤΑΑ για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Γλυφάδας.
Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 - 2018 θα πρέπει:
1.    Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9.6.2017, στην Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει στις 24.5.2017 και ώρα 12.00. Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00.
2.    Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 9/6/2017. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 9.6.2017 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης», σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ ‎2017-2018, στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Στην «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση» και ειδικότερα στο προαιρετικό σκέλος, οι μητέρες έχουν δικαίωμα δήλωσης κατά σειρά επιλογής έως και πέντε (5) προτιμήσεων Δομών για τις κατηγορίες Α. και Β και έως δύο (2) για τις κατηγορίες Γ. και Δ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δεσμευτική. Πρέπει να υποβληθεί ή νέα Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016).
Σύμφωνα με την πρόσκληση η ΕΕΤΑΑ προσκαλεί
•    Τις Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
•    Τις Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
•  Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
•   Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες - πατέρες ή ωφελούμενοι.
Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενες/νοι) ή
β) να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία. Στις ανωτέρω ωφελούμενες/νους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης» (Voucher), που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού.
Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενη/νος κατανέμεται :
(α) στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το όριο της φτώχειας
(β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από το όριο της φτώχειας. Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.512€, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά : -    50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών. -    30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Εξαιρούνται από την παρούσα Πρόσκληση οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠ- ΜΕΑ). Η δράση υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2017¬2018 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Ιουλίου 2018), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους, που θα επιλεγούν.
Οι ωφελούμενες/νοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
β) Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες που διαθέτουν δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία.
γ) Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
•    Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 ή από 8 ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2017), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
•    Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών), συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1 -30/9/2017), μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
•    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
•    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.
 •   Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Φύλαξης Παιδιών (όπως αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.
δ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα πρόσκληση μόνον για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης. Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 - 31/12/2016). Για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο εισόδημα, όπως αναγράφεται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα). Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων. Από το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη, το επίδομα μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ, τα πάσης φύσεως αφορολόγητα επιδόματα αναπηρίας (π.χ. τυφλότητας κ.λπ) και η αποζημίωση απόλυσης. Τα παραπάνω ποσά αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί και εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία της φορολογικής δήλωσης. Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν θα πρέπει ο/η ωφελούμενος/η να προσκομίσει τις αντίστοιχες επίσημες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το Επίδομα Ανεργίας, για το οποίο δεν απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση, καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα. Στις ωφελούμενες/νους, που θα επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και πιο συγκεκριμένα: α) στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το όριο της φτώχειας και β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο από το όριο της φτώχειας.

Στο «δρόμο» κινδυνεύουν να μείνουν 1.112 εργαζόμενοι καθώς η κυβέρνηση δρομολογεί «λουκέτο» για τις κοινωνικές δομές (παντοπωλεία, συσσίτια, φαρμακεία κλπ) των Δήμων.
 
Ο Σύλλογος των εργαζομένων στις συγκεκριμένες Δομές σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι «από την ενημέρωση που είχαμε από τον Γ.Γ. Πρόνοιας κο Δ. Καρέλλα στις 15/02/2017 το Υπουργείο Εργασίας δεν προτίθεται να δώσει παράταση στην λειτουργία των Κοινωνικών Δομών (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, τράπεζες χρόνου, γραφεία διαμεσολάβησης, κοινωνικοί λαχανόκηποι, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων και υπνωτήρια αστέγων) μετά τις 28/02/2017» και εξηγούν πως «Οι δομές αυτές εξυπηρετούν πανελλαδικά πάνω από 100.00 ωφελούμενους και καλύπτουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες (σίτιση, στέγαση, φαρμακευτική περίθαλψη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση), το κλείσιμο τους έστω και για μια ημέρα θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στις ποιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι κτλ). Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουν βγει προκηρύξεις για την επαναστελέχωση των Δομών στο νέο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 μέσω των Π.Ε,Π., κανένας φορέας, δεν θα είναι έτοιμος να υλοποιήσει το πρόγραμμα από 1-3-2017, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενοι να βρεθούν χωρίς τα απαραίτητα για διάστημα από 2 έως και 5 μήνες».Επίσης, και η ΚΕΔΕ με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς εκφράζει την αγωνία «για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των 256 Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας αλλά και της παροχής των πολύτιμων υπηρεσιών τους σε 118.000. ωφελούμενους».«Στις δομές εργάζονται 1.112 νέοι επιστήμονες. Αυτό το πολύτιμο έργο που προσφέρουμε στους αδύναμους συμπολίτες μας, κινδυνεύει να σταματήσει ,καθώς στις 28 Φεβρουαρίου 2017 λήγει η τελευταία παράταση που έχει δοθεί στις Κοινωνικές Δομές. Αποτελεί λοιπόν αδήριτη ανάγκη να συνεχιστεί η λειτουργία των κοινωνικών δομών μέχρι την ουσιαστική επανένταξη τους από το νέο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 μέσω των Π.Ε.Π.Οι Δήμοι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από τη στιγμή που έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις ένταξης των Δομών από τα κατά τόπους Π.Ε.Π. με γοργούς ρυθμούς καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προχωρούν τις διαδικασίες για την έκδοση των τελικών προσκλήσεων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού. Δυστυχώς, οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι χρονοβόρες αλλά και οι Φορείς που εμπλέκονται για την εποπτεία της διαδικασίας  και την προέγκριση (Α.Σ.Ε.Π) καθυστερούν στην απάντηση των αιτημάτων μας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον την 1η Μαρτίου 2017 να επαναλειτουργήσουν οι  Κοινωνικές Δομές από το Ε.Σ.Π.Α 2014-2020.
 
Για τους λόγους αυτούς, καθώς και για το γεγονός ότι έχουν παρατηρηθεί τεράστιες καθυστερήσεις στην υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας για το διάστημα από 1/11/2016 έως 28/02/2017 ζητούμε:
 
Α) Να επισπευσθεί η διαδικασία υπογραφής των προγραμματικών συμβάσεων και η αποπληρωμή  των δεδουλευμένων στους εργαζομένους, διότι με τις καθυστερήσεις που για ακόμη μια φορά έχουν παρατηρηθεί, οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας παραμένουν απλήρωτοι για 4 και πλέον μήνες και οι φορείς αδυνατούν να αποπληρώσουν λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος.
 
Β)Την παράταση του υφιστάμενου προγράμματος και των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, έως την πραγματική τους ένταξη  μέσω των Π.Ε.Π. στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
 
Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ανωτέρω δομών και η συνέχιση της παροχής των πολύτιμων υπηρεσιών τους  στους αδύναμους συμπολίτες μας ιδιαίτερα στη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα  πρέπει να αποτελεί κοινό μας στόχο».
 
Πάντως,  αν και στην Βουλή κατατέθηκε από την Δημοκρατική Συμπαράταξη τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας των Δομών η κυβέρνηση δεν την έκανε αποδεκτή.

Παρατίθενται αναλυτικά οι τελικές λίστες των εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Γλυφάδας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων.
Ένσταση ως προς τα αποτελέσματα μπορούν να υποβάλουν όσοι γονείς επιθυμούν από την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου.
Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας ξεκινούν τη λειτουργία τους την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου. Ειδικά για το νέο παιδικό σταθμό του Αγίου Νικολάου, οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την προσεχή Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου.
Ενημερώνουμε επίσης τους αγαπητούς γονείς - μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία με όλους το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τον παιδικό σταθμό της προτίμησής τους - ότι εξακολουθούν και υπάρχουν κενές θέσεις στους δύο νέους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα, οι γονείς των νηπίων τα οποία δεν κατάφεραν να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς της προτίμησής τους, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία για δήλωση προτίμησης εγγραφής στο νέο παιδικό σταθμό του Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και για τον παιδικό σταθμό της οδού Πύργου, ο οποίος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις αρχές Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.
Για την εγγραφή των παιδιών παρακαλούνται άμεσα οι γονείς να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών στα κάτωθι τηλέφωνα.
 
Α' Παιδικός Σταθμός: 210-9622831
Α' Βρεφικός Σταθμός: 210-9625226
Β' Παιδικός Σταθμός: 210-9622492
Γ' Παιδικός Σταθμός: 210-9612210
Γ' Βρεφικός Σταθμός: 210-9612210
Δ' Παιδικός Σταθμός: 210-9624140
Ε' Παιδικός Σταθμός: 210-9610779
ΣΤ' Παιδικός Σταθμός: 210-9602130
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Α' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΩΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 228
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 221
3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 221
4 ΝΤΑΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 208
5 ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 201
6 ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 201
7 ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 195
8 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 195
9 ΑΓΟΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΟΣ 195
10 MUCA EMILI LULEZIM 195
11 ΣΟΥΚΗ ΔΑΦΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 190
12 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 189
13 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΛΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 189
14 ΚΟΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 189
15 ΣΙΝΟΥ ΣΙΛΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 189
16 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 189
17 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 189
18 ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΑΡΡΕΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182
19 ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 182
20 ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 182
21 ΜΑΝΩΛΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 182
22 ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 180
23 ΔΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΡΗΣ 175
24 ΣΚΡΕΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΛΟΥΚΑΣ 175
25 ΙΑΤΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 175
26 ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 175
27 ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 170
28 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 169
29 ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 169
30 SCARAGGI ΦΑΙΔΡΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ GIOVANNI 169
31 ΝΙΚΟΔΕΛΗ ΑΝΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 169
32 ΜΠΙΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 169
33 ΡΑΠΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 166
34 ΖΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 166
35 ΤΑΛΑΓΑΝΗ ΘΕΑΝΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 166
36 ΚΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 165
37 ΤΣΑΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 165
38 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 165
39 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 165
40 ΓΕΡΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 163
41 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 163
42 ΜΕΣΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ.-ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ 163
43 ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 163
44 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 163
45 ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 160
46 ΤΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 159
47 ΚΕΣΑΡΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157
48 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 157
49 ΠΕΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 157
50 ΚΑΠΟΘΑΝΑΣΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 157
51 ΚΩΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 157
52 ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157
53 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 157
54 ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΩΝ 156
55 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 155
56 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 155
57 ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155
58 ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΦΟΙΒΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 153
59 ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 151
60 ΚΑΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΛΟΝΤ 150
61 ΣΤΑΘΟΥΛΗ-ΚΑΡΑΤΣΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148
62 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ-ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 148
63 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 147
64 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 147
65 ΡΟΔΙΤΗ ΜΕΛΙΑ ΙΑΣΩΝΑΣ 145
66 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΓΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 145
67 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 145
68 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145
69 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 145
70 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 145
71 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 145
72 ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 145
73 ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 145
74 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 145
75 ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 143
76 ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 143
77 ΦΑΜΕΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 143
78 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140
79 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
80 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140
81 ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 140
82 ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
83 ΛΑΛΙΩΤΗ ΛΥΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 140
84 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 140
85 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 140
86 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 140
87 ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 140
88 ΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
89 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
90 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 140
91 ΜΠΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
92 ΤΣΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
93 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 140
94 ΣΚΟΡΠΟΘΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 138
95 ΠΡΙΤΣΟΛΑ ΜΟΝΑ ΒΛΑΣΗΣ 138
96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 138
97 ΤΣΑΚΙΡΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 137
98 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 137
99 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 137
100 ΖΙΑΠΑΣ-ΡΟΔΗΣ ΣΙΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 136
101 ΜΩΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136
102 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136
103 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 136
104 ΣΤΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 135
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα
1 ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΡΜΗΣ
2 ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3 ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
4 ΠΡΕΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΚΟΛΥΒΑ ΖΩΗ ΜΙΧΑΛΗΣ
6 ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
8 ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 
13 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΩΝΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΩΤΗΣ
14 ΧΑΒΑΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15 ΒΑΡΕΣΗ ΗΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΗΣ
16 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΙΩΝ-ΑΙΑΣ ΧΡΟΝΗΣ
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΛΕΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
19 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
20 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
21 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
22 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
23 ΧΕΙΛ ΡΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
24 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
25 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26 LUPULYAK OLEKSLL 
27 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28 ΑΛΥΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
29 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
30 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ΕΛΕΝΗ 
31 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 
32 ΔΗΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34 ΙΝΤΖΕΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ
35 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
36 ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
37 ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ-ΖΗΡΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
39 ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
40 ΚΕΡΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΗΣ
41 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
43 ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΚΟΡΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
46 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Β' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΖΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 221
2 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 182
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 182
4 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 175
5 ΜΙΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 175
6 ΛΙΟΛΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 175
7 ΜΟΥΣΙΣΙΝΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟ-ΝΤΙΝΟ 170
8 ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΕΡΜΙΝΑ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166
9 ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 160
10 ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160
11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 155
12 ΧΑΣΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 150
13 ΧΑΣΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 150
14 ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150
15 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 150
16 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ-ΑΓΑΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 150
17 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145
18 ΛΙΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΛΑΜΑΣ 145
19 ΤΣΕΜΠΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145
20 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 145
21 ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 145
22 ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 145
23 ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145
24 ΑΜΠΑΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 145
25 ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΥΛΟΣ 140
26 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 140
27 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
28 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
29 ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 138
30 ΡΟΥΤΖΕΡΙ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ LUCA (ΛΟΥΚΑ) 138
31 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 137
32 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137
33 ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 137
34 SUKHASHRILI TSOTNE 135
35 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ II ΠΑΤΑΓΚΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 135
36 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 135
37 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ 135
38 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 135
39 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 135
40 ΑΣΛΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 135
41 ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 135
42 ΜΠΟΥΚΑ ΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ 135
43 ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 135
44 ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 133
45 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 131
46 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 131
47 ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 131
48 ΜΕΣΤΟΥΣΗΣ ΕΡΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 131
49 ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 130
50 ΜΑΡΚΟ ΑΛΚΕΟ DRITAN 130
51 ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 130
52 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΣ 130
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα
1 ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
2 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΚΑΡΜΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4 ΚΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
6 ΦΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
8 GJIKA KLAUDIA 
9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 
10 ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΚΟΑ 
11 ΜΗΤΡΕΛΙΑΣ ΑΚΟΒ 
12 ΜΠΡΟΥΜΕΡΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ 
13 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Γ' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ 215
2 MANCINI ELENA BRUNO 190
3 ΚΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 189
4 ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 186
5 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 182
6 ΒΟΥΛΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 182
7 ΤΟΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 175
8 ΚΡΕΖΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 173
9 ΣΦΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 169
10 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 169
11 ΜΠΟΥΜΠΛΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 169
12 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 169
13 ΚΑΪΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 166
14 ΜΠΕΛΜΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 157
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΕΛΙΟΣ 156
16 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΥΘΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155
17 ΤΖΟΥΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 149
18 ΤΖΟΥΜΠΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΡΕΣΤΗΣ 149
19 ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145
20 ΣΙΜΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 140
21 ΚΑΜΠΑΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 135
22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 133
23 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 130
24 ΓΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125
25 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 125
26 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 120
27 ΣΚΑΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 113
28 BERBERI ELION EDISON 110
29 ΔΡΟΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110
30 ΓΙΑΝΝΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 105
 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα
1 ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΛΟΪΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΜΕΡΔΟΚΙ ΜΕΛΙΝΑ ΜΠΛΕΝΤΙΑΝ
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6 ΧΗΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
7 ΓΙΩΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΒΑΛΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ΛΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 HENA ADRIANA REDIAN
11 ΜΟΛΦΕΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΙΩΑΝΝΑ 
12 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
13 ΚΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ
14 ΓΑΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ
15 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Δ' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΚΟΥΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 195
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 189
3 ΚΟΥΡΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 182
4 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 182
5 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175
6 ΛΙΒΥΔΙΚΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175
7 ΧΕΛΑΣΒΙΛΙ ΜΑΡΙΑΜ ΤΖΟΝΙ 175
8 ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 166
9 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 166
10 ΤΣΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166
11 ΚΑΠΝΟΡΙΖΑ ΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 163
12 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 157
13 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 155
14 ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 150
15 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147
16 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 145
17 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 145
18 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 145
19 ΝΙΚΑ-ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΣΙΜΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 145
20 ΚΟΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 145
21 ΟΚΑΪ (OKAJ) ΠΑΤΡΥΚ (PATRYK) ΤΟΜΑΣ (TOMASZ) 143
22 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΟΣ 143
23 ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 140
24 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
25 ΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 140
26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝ 140
27 ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 140
28 ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 140
29 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
30 ΜΟΥΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 140
31 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 138
32 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135
33 SINANI MELINA ERVIS 135
34 ΤΣΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 135
35 ΤΣΙΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 135
36 ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135
37 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135
38 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 135
39 ΚΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 135
40 ΒΕΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 135
41 ΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 135
42 ΔΑΔΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 135
43 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 135
44 ΤΟΠΤΣΙΟΥ ΜΠΡΑΪΑΝ ΓΙΟΧΑΝ 135
45 ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΣ 130
46 ΜΟΙΡΑΚΙΔΗ ΚΕΡΑΣΩ ΜΙΧΑΛΗΣ 130
47 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ 130
48 ΦΛΟΥΡΗ ΖΩΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 130
49 ΛΟΥΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130
50 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 130
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 128
52 ΚΑΪΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 128
53 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 128
54 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 128
55 ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 128
56 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125
57 ΤΟΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 125
58 ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 125
59 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 124
60 ΔΗΛΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 123
61 ΝΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
62 ΠΡΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 123
63 ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 123
64 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 121
65 ΧΑΡΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΗΣ 121
66 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 120
67 LUMI PAOLO MARK 120
68 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 120
69 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΤΡΟΣ 118
70 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Ε' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 208
2 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 191
3 ΡΑΣΣΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 182
4 ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 182
5 ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182
6 ΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182
7 ΣΥΚΑΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 182
8 ΣΥΚΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 182
9 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182
10 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΛΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 182
11 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 175
12 ΕΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 175
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 175
14 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 173
15 ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 166
16 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 160
17 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160
18 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 157
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 157
20 ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 157
21 ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 155
22 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 151
23 ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 150
24 ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 150
25 AGOLLI ANXHELINA TANI 150
26 ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 150
27 ΜΠΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 147
28 ΤΣΙΝΑ ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 147
29 ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 145
30 ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 145
31 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 145
32 ΠΑΧΝΙΔΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145
33 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
34 ΚΑΡΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
35 ΒΕΪΖΑΪ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΩΤΗΡ 140
36 ΣΑΝΤΟΣ ΕΛΑΙΑ ΧΑΡΑΛΝΤ ΜΑΡΤΙΝ-ΛΕΑΝΤΕΡ 140
37 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
38 ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
39 ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
40 ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 140
41 ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 140
42 TALIC ANDREJ VLATKO 140
43 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140
44 ΚΑΡΑΚΟΤΑ ΜΥΡΤΩ ΧΡΗΣΤΟΣ 140
45 ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ 140
46 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 140
47 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 140
48 ΝΤΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΜΠΣΟΝ 137
49 ΠΡΟΣΙΛΗ ΑΕΛΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135
50 ΣΑΒΒΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 135
51 ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΜΕΩΝ 135
52 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 135
53 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 135
54 ΑΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 133
55 ΑΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 133
56 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 133
57 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΙΩΝΑΣ 133
58 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 133
59 ΣΙΜΟΣ-ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130
60 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΗΣ 130
61 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 130
62 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130
63 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 130
64 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 130
65 ΝΤΡΕΤΣΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞ 130
66 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 130
67 ΨΥΧΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 126
68 ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 125
69 ΛΟΥΔΑΡΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 125
70 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125
71 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΚΩΝΣΥΤΑΝΤΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 124
72 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 123
73 MΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 123
74 ΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 123
75 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 123
76 ΣΙΑΨΑΛΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
77 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
78 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
79 ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 123
80 ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 121
81 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 121
82 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 120
83 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 120
84 ΠΑΓΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ 120
85 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 120
86 ΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 120
87 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 117
88 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 117
89 ΚΑΛΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 116
90 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 116
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - ΣΤ' Παιδικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ 228
2 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 221
3 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 185
4 ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 182
5 ΧΟΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 166
6 ΧΟΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 166
7 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 160
8 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 160
9 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 151
10 ΓΙΟΒΑΝΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 151
11 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 150
12 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 145
13 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΖΩΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 145
14 ΜΟΥΚΟΥΝΑ ΜΑΡΙ ΣΑΝΤΑΛ FISTON 143
15 ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 140
16 ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 140
17 ΠΙΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΛΙΛΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 140
18 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΝΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 140
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 140
20 ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 140
21 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΔΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΜΟΣΧΟΣ 140
22 ΤΣΟΥΒΑΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 137
23 SALIKHON AMIR 135
24 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 135
25 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 135
26 ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 135
27 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΜΙΧΑΗΛ 135
28 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 135
29 ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 135
30 ΣΑΡΡΗ ΙΡΙΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ 133
31 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 130
32 ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130
33 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 130
34 ΜΟΡΦΙΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130
35 ΤΟΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 128
36 ΚΟΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 125
37 ΣΙΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 125
38 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 125
39 ΠΙΤΙΔΗ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 123
40 ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 123
41 ΓΙΑΛΙΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123
42 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 123
43 ΦΟΥΝΤΗ ΛΥΔΙΑ-ΞΕΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ 121
44 ΦΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 121
45 ΘΩΜΑΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 120
46 ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 118
47 ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 118
48 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 117
49 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 116
50 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 113
51 ΜΑΚΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110
52 MALAJ MERSIN DIKTIM 110
53 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 110
54 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 105
55 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 105
56 ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 105
57 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 105
58 ΚΟΛΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105
59 ΜΑΓΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΖΩΗ ΣΤΗΒ 105
60 ΣΟΓΙΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΚΙΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100
61 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗ ΜΑΡΘΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 100
62 ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100
63 ΚΑΨΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 97
64 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 95
65 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 95
66 ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 95
67 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜ 95
68 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 92
69 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90
70 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΑΙΝΗ ΗΛΙΑΣ 88
71 ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 87
72 ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ 87
73 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 87
74 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 83
75 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 81
76 ΚΑΣΙΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 76
77 ΚΟΥΤΑΒΑ ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 67
78 ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 65
79 ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 47
80 ΚΑΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Α' Βρεφικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΣΙΝΟΥ (ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ) ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 201
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΣΤΡΑΤΗ ΑΓΑΠΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 189
3 ΓΟΥΝΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ 189
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 185
5 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185
6 ΖΙΑΠΑ-ΡΟΔΗ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 181
7 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 180
8 ΤΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 180
9 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΡΕΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 180
10 ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 180
11 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 178
12 ΜΕΣΣΗΝΗ ΝΕΦΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 178
13 ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΑΣ 178
14 ΚΑΣΙΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 176
15 ΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 175
16 ΧΑΤΖΗΤΟΦΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 175
17 ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 175
18 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 175
19 ΔΑΛΙΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 175
20 ΠΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 173
21 ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 173
22 ΚΟΥΡΟΥ ΑΛΚΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 170
23 ΠΕΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 170
24 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 170
25 ΠΛΑΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 168
26 ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 168
27 ΦΡΥΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 166
28 ΛΙΟΝΔΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 166
29 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 166
30 ΜΩΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 166
31 ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 163
32 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 163
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα
1 ΜΥΤΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΥΛΟΣ
3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΚΤΕΝΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
5 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
6 ΜΕΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΠΕΝ
7 ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
8 ΓΑΛΑΝΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
10 ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΑΦΤΙΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
13 ΜΑΡΑΦΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
14 ΜΠΟΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
16 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ 
18 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19 ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
20 ΚΟΥΡΟΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
21 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
22 ΣΗΛΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
23 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΖΩΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 
24 ΝΤΙΛΟΓΚΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ-ΧΑΣΑΝΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
26 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 
27 ΠΙΠΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΡΗΓΑΣ 
28 ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29 ΝΙΚΑ ΙΡΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30 ΛΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
Κατάλογος Μοριοδότησης - Γ' Βρεφικός Σταθμός
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα Μόρια
1 ΤΖΙΤΖΙΡΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 215
2 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ 175
3 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 170
4 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 170
5 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 170
6 ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 169
7 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 165
8 ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 165
9 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165
10 ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 163
11 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 163
12 ΒΑΛΙΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161
13 ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ-ΚΟΥΒΕΡΤΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 160
14 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 160
15 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 160
16 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 160
17 ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 158
18 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 155
19 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 155
20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΠΑΥΛΟΣ 155
21 TΣΑΝΑΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 155
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΣΠΑ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Παιδιού Όνομα Πατέρα
1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
2 ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3 ΣΩΤΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟ
4 HENA ORESTI REDIAN
5 ΚΑΛΦΑ ΑΒΑΠΤ 
6 ΤΟΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
7 ΜΑΤΒΙΪΚΟ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑ 
8 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Page 1 of 2

Find Us on Facebook