Feb 24, 2017 Last Updated 12:47 PM, Feb 22, 2017

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας για την υλοποίηση Δράσεων του προγράμματος «Άθληση για Όλους» για την περίοδο 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη 17 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωραία αντιμισθία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 4/11 στα γραφεία του ΚΑΠΠΑ (Β. Τσιτσάνη και Καραϊσκάκη 34) κατά τις ώρες 8.30 έως 14:00. 

 

 
Σε προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων, μαγείρων, καθαριστριών, γυμναστών και σχολικών φυλάκων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου  προχωρά ο δήμος Γλυφάδας. Συγκεκριμένα: 
 
8 θέσεις εργασίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
 
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας («Κ.Α.Π.ΠΑ.»), που εδρεύει στο Δήμο Γλυφάδας Ν.Αττικής. 
 
4 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ με σύμβαση έως 31/7/2017
2 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με σύμβαση έως 31/7/2017
2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας («Κ.Α.Π.ΠΑ.»), Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16675, υπόψη κας Ελευθεριάδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-9602130) έως και 3-10-2016. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα -Διαδικασίες —Διαγωνισμών Φορέων —Ορ. Χρόνου ΣΟΧ • γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες — Έντυπα -Διαδικασίες —Διαγωνισμών Φορέων —Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
 
Προσλήψεις 37 γυμναστών από τον δήμο Γλυφάδας
 
Οι γυμναστές θα απασχοληθούν με συμβάσεις έργου, για το 2016-17, με προκηρύξεις που θα δημοσιευτούν από τον δήμο. 
 
Η απόφαση συνυπογράφηκε- και αφορά 1529 θέσεις και σε άλλους δήμους-  από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Σταύρο Κοντονή, τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χριστόφορο Βερναρδάκη, και τον υφυπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Μπαλάφα.
 
45 φύλακες με 2μήνες συμβάσεις για τα σχολεία της Γλυφάδας
 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο της Γλυφάδας η πρόσληψη 45 φυλάκων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τη φύλαξη των σχολικών κτιρίων- σχολικών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. 
 
Με νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού θα ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης 510 ατόμων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το νόμο 2190/94 (ΑΣΕΠ). Η διαδικασία υλοποίησης της απόφασης αναμένεται να υλοποιηθεί προς το τέλος του έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική απόφαση προβλέπει προσλήψεις:
 
250 Ταχυδρόμων- Διανομέων
215 Υπάλληλοι Εσωτερικής εκμετάλλευσης
25  Διοικητικών στις ειδικότητες: (Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών- Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7)
25  Οδηγών
15  Διαμετακομιστών
 
Η τελευταία μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στα ΕΛΤΑ ήταν πριν από δέκα χρόνια ενώ πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2016 για 36 μόνιμους διανομείς. Ωστόσο οι ανάγκες των ΕΛΤΑ είναι τόσο μεγάλες που δεν καλύπτονται ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υπαλλήλων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι 52! Η διοίκηση υποστήριξε πως φέτος προσελήφθησαν 532 εποχικοί υπάλληλοι που ήδη δουλεύουν, για άλλους 512 εποχικούς αναμένονται τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Παρά το γεγονός πως ακόμη και τα μνημόνια προέβλεπαν μία (1) πρόσληψη κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις προσωπικού, στα ΕΛΤΑ μέχρι το τέλος του 2015 δεν έγινε καμιά.
 
Πηγή: e-dimosio.gr
 
Θέσεις εργασίας προκήρυξε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων έχει αναλάβει εκ μέρους του ΚΠΙΣΝ η εταιρία συμβούλων Egon Zehnder. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΚΠΙΣΝ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Υπεύθυνος Λογιστηρίου, Διευθυντής Ανάπτυξης, Προϊστάμενος Ψηφιακών Μέσων, Οικονομικός Ελεγκτής θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2016, κάνοντας αναφορά της συγκεκριμένης θέσης ενδιαφέροντος στο θέμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail subject line). Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη φάση των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Διευθυντής Εγκαταστάσεων, Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων, Μηχανικός Mηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Υπεύθυνος Πάρκου και Περιβάλλοντος Χώρου, θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016, κάνοντας αναφορά της συγκεκριμένης θέσης ενδιαφέροντος στο θέμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail subject line). Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη φάση των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας αρ. 86Α , και η εταιρεία Egon Zehnder International A.E., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Παραδείσου αρ. 2, θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας σημείωμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία σας που θα χορηγήσετε, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά σας για την θέση εργασίας του ΚΠΙΣΝ για την οποία υποβάλλατε αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν της μέγιστης εμπιστευτικότητας. Υποβάλλοντάς μας το βιογραφικό σας σημείωμα παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σύμφωνα με τα αρ. 11-13 του Ν 2472/1997, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες και τα απαραίτητα προσόντα μπορείτε να βρείτε στο ΚΠΙΣΝ.
 
www.diorismos.gr 
 
Mια σειρά προσλήψεων και ειδικοτήτων στα καταστήματά του στη Γλυφάδα αλλά και ανά την Ελλάδα, προκήρυξε η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Ελληνικών συμφερόντων, «My Market». Οι θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής:
 
-  Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους My market Γλυφάδας
Για τα καταστήματα  στη Γλυφάδα, επιθυμούν να προσλάβουν: Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους
 Επίσης ζητούν για τα καταστήματα στα Νότια Προάστια ζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου.
Παράλληλα η αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην παραλιακή ζώνη της Αττικής: 
-Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους My market Βάρης
Για το κατάστημα μας στη Βάρη, επιθυμούν να προσλάβουν: Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους.
-Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους My market Σαρωνίδας & Αναβύσσου
Για τα καταστήματα μας στην Ανάβυσσο και στη Σαρωνίδα, αναζητούν: Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους
-Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους My market Κερατέας
Για το κατάστημα στην Κερατέα, επιθυμούν να προσλάβουν: Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους
-Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους My market Λαυρίου
Για το κατάστημα μας στο Λαύριο, επιθυμούν να προσλάβουν: Πωλητές/τριες – Ταμίες και Αποθηκάριους
 
Επίσης, σε άλλες περιοχές ζητούν: 
-Για το νέο κατάστημα στην Άνοιξη, αναζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου
-Υπεύθυνοι Τμημάτων για το νέο κατάστημα στην Άνοιξη αναζητούν Προϊστάμενους Τμημάτων 
-  Για το κατάστημα μας στη Ναύπακτο ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 
-  Για τα καταστήματα μας στη Ρόδο, επιθυμούν να προσλάβουν: Πωλητές/τριες Ταμίες και Αποθηκάριους
- Για τα καταστήματά στη ΖΑΚΥΝΘΟ, επιθυμούν να προσλάβουν : ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 
- Για το κατάστημα στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, επιθυμούν να προσλάβουν: ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 
- Για τo κατάστημα στα Μέγαρα ζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου
 
- Για τα καταστήματα στην Ανατολική Αττική ζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου
 
- Για τα καταστήματα μας στα Δυτικά Προάστια ζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου
 
- Για τα καταστήματα μας στα Βόρεια Προάστια ζητούν: Υπαλλήλους τμήματος κρεοπωλείου
 
- Για τα καταστήματά στην ΑΤΤΙΚΗ, επιθυμούν να προσλάβουν: Διευθυντικά Στελέχη
 
- Για τα καταστήματα μας στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, επιθυμούν να προσλάβουν: Διευθυντικά Στελέχη
Πληροφορίες στο:
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Σωρού 1
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 28.93.500, fax: 210 2848301
 
 Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα : http://www.mymarket.gr και στην ενότητα θέσεις εργασίας.
 
Page 1 of 2

Ροή Ειδήσεων

Prev Next

Find Us on Facebook